Matka Boska Binczarowska

Modlitwa zawierzenia

na 60-lecie poświęcenia obrazu Matki Bożej Binczarowskiej

Królowo Różańca świętego, Pani Binczarowej, za łaską Bożą

od 60 lat w nasze ręce i ręce naszych dziadów i ojców
wkładasz różańcowy łańcuch,

łączący nas z niebem powtarzaniem słów Chrystusa, Gabriela i Elżbiety,

oraz podążaniem za Tobą i Twym Synem drogą

wiodącą przez radość i światło, boleść i chwałę…

Dziś spoglądając na obecność Twą w naszej parafialnej świątyni,

chcemy Ci dziękować za wszelkie łaski, jakie nam przez ten czas wyprosiłaś

i prosić, byś dalej była czułą Matką naszej małej Ojczyzny!

Spojrzyj swym troskliwym okiem, o Rodzicielko Słowa, na nasze dusze,

by wolne od grzechu budowały jedną rodzinę dzieci Bożych.

Błogosław naszym rodzinom, by silne Bogiem, nie ustawały

w okazywaniu miłości, wykuwaniu nadziei i uczeniu wiary.

Niech Miłość Boża, niezachwiana nadzieja i nadprzyrodzona wiara napełnia świat upragnionym pokojem, byśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne

z całą pobożnością i godnością (por. 1 Tm 2,2).

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

AMEN